Vallhundstandard för
  AUSTRALIAN SHEPHERD

  Amerikanska Kennelklubben 1993


  ARBETSSTIL
  Australian Shepherd (Aussie) är historiskt sett en nyttohund inom lantbruket utan någon särskild specialité. Detta har resulterat i en hund med stor fallenhet för vallningsarbete men utan någon särskilt utpräglad arbetsstil; arbetsstilen hos en Aussien ska således vara endast måttligt framträdande. Vid bedömning skall tonvikten alltid ligga på det praktiska arbetet och ingen favör får ges till någon speciell arbetsstil.


  WTCH Crown Point Crimson Tide, Colorado, USA 1995

  KROPPSHÅLLNING
  Aussien arbetar med kroppen upprätt. En del individer arbetar med skulderpartiet lätt nersjunket men aldrig krypande. Då Aussien närmar sig djuren sänker den normalt huvudet till skulderhöjd medan den i rörelse runt flocken oftast håller huvudet något högre. Aussiens måttliga storlek, kroppsbalans och vighet gör honom lämpad som s.k. heeler d.v.s. drivning genom att gå mycket nära och nafsa boskapen i hasorna och samtidigt undvika sparkar.

  AVANCEMANG
  Det allmänna vallningssättet hos Aussien är att den instinktivt hämtar och driver djuren mot föraren genom att gå mot djurens huvuden och cirkulera runt flocken. Den kan dock även ha instinkten att driva genom att fösa på djuren bakifrån och bort ifrån föraren. Vilket av arbetssätten som dominerar beror på arv hos den enskilda individen, båda vallningssätten är accepterade hos rasen. Vid stora djurflockar har Aussien en benägenhet att metodiskt pendla från sida till sida av för att förflytta och hålla flocken samlad. I arbete med mindre djurflockar avancerar den emellanåt mer linjerakt.
  Aussien är i huvudsak en nära arbetande hund men med viss modifiering; en del individer arbetar mycket tätt i hasorna på djuren medan andra arbetar på betydligt större avstånd från djuren. Aussies som inte förmår hålla flocken samlad eller som kontinuerligt splittrar djuren ska vid bedömning straffas hårt.

  För att fungera som nära arbetande vallhund måste aussien samtidigt ha en lugnande inverkan på djuren
  WTCH The Hawk of Las Rocosa, Colorado, USA

  "EYE"
  Aussien kan ha ett svagt till måttligt "eye". Den överblickar hela djurflocken men utan något intensivt stirrande i blicken. Vissa individer använder mera "eye" i sådana situationer där det behövs extra tryck för att t ex förflytta aggressiva och tröga djur, avskilja enstaka djur eller vid delning av flock.

  Här gäller det att pricka rätt för att få in ankorna i buren...
  SuCh, Gk vallh.pr Korad El Merino's Wild For Kicks vallar löpankor

  BETT
  En Aussie ska bara bita om det verkligen är nödvändigt. Det bästa stället för ett bett är långt ner på benet, på hjässan eller mulen. Bettet ska ske snabbt och med ett omedelbart släppande. Hundar som hänger kvar efter bitningen, biter sig fast i djurens svans eller är kroppsbitare måste straffas vid bedömning.

  SKALL
  Aussien är normalt sett en tyst hund men kan tillfälligt använda ett kraftfullt skall istället förr bitning för att få omedgörliga djur att flytta sig. Störande och omotiverat skällande ska straffas i bedömningen

  Nötvallarhunden måste ha snabb uppfattningsförmåga och god rörlighet för att inte skadas i arbetet
  WTCH Las Rocosa Kublia Khan CrownPt -  in action

  FÖRUTSEENDE
  Aussien har ett stort förutseende och en medfödd förmåga att "läsa" djur, urskilja bråkmakare och uppfatta humörsvängningar hos djuren. Aussien kan vara mild och försiktig med unga djur samtidigt som den är barsk och kraftfull mot äldre djur. Den är mångsidig och anpassningsbar och kan likaväl valla fjäderfä, svin, får som boskap.

  Drivningsträning på angoragetter
  Crown Point Maxmillian Colorado, USA 1995

  INLÄRNINGSFÖRMÅGA
  Aussien är mycket läraktig och arbetsvillig utan att vara överdrivet intensiv. Aussien tycker om att samarbeta med sin förare. Den lär sig också lätt att utföra sina rutinmässiga arbetsuppgifter på egen hand utan dirigering eller övervakning.

  Whoopie och Gunilla tränar "gå bort" i korridor
  Gk Vallh.pr El Merino's Little Pistol


  Översättning
  Ewa Skogh, 1995